Maa Baglamukhi Chalisa

The person who reads Maa Baglamukhi Chalisa with full devotion and faith. The Goddess fulfills all their wishes and protects them from enemies.

।। Shree Maa Baglamukhi Chalisa ।।

1- नमो महाविधा बरदा , बगलामुखी दयाल ।
स्तम्भन क्षण में करे , सुमरित अरिकुल काल ।।

2- नमो नमो पीताम्बरा भवानी , बगलामुखी नमो कल्यानी ।।
भक्त वत्सला शत्रु नशानी , नमो महाविधा वरदानी ।।

3- अमृत सागर बीच तुम्हारा , रत्न जड़ित मणि मंडित प्यारा ।
स्वर्ण सिंहासन पर आसीना , पीताम्बर अति दिव्य नवीना ।।

4- स्वर्णभूषण सुन्दर धारे , सिर पर चन्द्र मुकुट श्रृंगारे ।
तीन नेत्र दो भुजा मृणाला, धारे मुद्गर पाश कराला ।।

5- भैरव करे सदा सेवकाई , सिद्ध काम सब विघ्न नसाई ।
तुम हताश का निपट सहारा , करे अकिंचन अरिकल धारा ।।

6- तुम काली तारा भुवनेशी ,त्रिपुर सुन्दरी भैरवी वेशी ।
छिन्नभाल धूमा मातंगी , गायत्री तुम बगला रंगी ।।

 

7- सकल शक्तियाँ तुम में साजें, ह्रीं बीज के बीज बिराजे ।
दुष्ट स्तम्भन अरिकुल कीलन, मारण वशीकरण सम्मोहन ।।

8- दुष्टोच्चाटन कारक माता , अरि जिव्हा कीलक सघाता ।
साधक के विपति की त्राता , नमो महामाया प्रख्याता ।।

9- मुद्गर शिला लिये अति भारी , प्रेतासन पर किये सवारी ।
तीन लोक दस दिशा भवानी , बिचरहु तुम हित कल्यानी ।।

10- अरि अरिष्ट सोचे जो जन को ,बुध्दि नाशकर कीलक तन को ।
हाथ पांव बाँधहु तुम ताके,हनहु जीभ बिच मुद्गर बाके ।।

11- चोरो का जब संकट आवे , रण में रिपुओं से घिर जावे ।
अनल अनिल बिप्लव घहरावे , वाद विवाद न निर्णय पावे ।।

12- मूठ आदि अभिचारण संकट . राजभीति आपत्ति सन्निकट ।
ध्यान करत सब कष्ट नसावे , भूत प्रेत न बाधा आवे ।।

13- सुमरित राजव्दार बंध जावे ,सभा बीच स्तम्भवन छावे ।
नाग सर्प ब्रर्चिश्रकादि भयंकर , खल विहंग भागहिं सब सत्वर ।।

14- सर्व रोग की नाशन हारी, अरिकुल मूलच्चाटन कारी ।
स्त्री पुरुष राज सम्मोहक , नमो नमो पीताम्बर सोहक ।।

15- तुमको सदा कुबेर मनावे , श्री समृद्धि सुयश नित गावें ।
शक्ति शौर्य की तुम्हीं विधाता , दुःख दारिद्र विनाशक माता ।।

16- यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता , शत्रु नाशिनी विजय प्रदाता ।
पीताम्बरा नमो कल्यानी , नमो माता बगला महारानी ।।

17- जो तुमको सुमरै चितलाई ,योग क्षेम से करो सहाई ।
आपत्ति जन की तुरत निवारो , आधि व्याधि संकट सब टारो ।।

18- पूजा विधि नहिं जानत तुम्हरी, अर्थ न आखर करहूँ निहोरी ।
मैं कुपुत्र अति निवल उपाया , हाथ जोड़ शरणागत आया ।।

 

19- जग में केवल तुम्हीं सहारा , सारे संकट करहुँ निवारा ।
नमो महादेवी हे माता , पीताम्बरा नमो सुखदाता ।।

20- सोम्य रूप धर बनती माता , सुख सम्पत्ति सुयश की दाता ।
रोद्र रूप धर शत्रु संहारो , अरि जिव्हा में मुद्गर मारो ।।

21- नमो महाविधा आगारा, आदि शक्ति सुन्दरी आपारा ।
अरि भंजक विपत्ति की त्राता, दया करो पीताम्बरी माता ।।

22- रिद्धि सिद्धि दाता तुम्हीं, अरि समूल कुल काल ।
मेरी सब बाधा हरो, माँ बगले तत्काल ।।

।। इति Shree Maa Baglamukhi Chalisa पाठ समाप्त ।।

Maa Baglamukhi Chalisa

Maa Baglamukhi Chalisa in English

।। Shree Maa Baglamukhi Chalisa ।।

।। Chaupai ।।

Namo Namo Pitambara Bhavani, Bagalamukhi Namo Kalyani |1|

Bhakta Vatsala Shatru Nashani , Namo Mahavidya Varadani |2|

Anrita Sagara Bicha Tunhara, Ratna Jadita Mani Mandita Pyara |3|

Svarna Sinhasana Para Asina, Pitambara Ati Divya Navina |4|

Svarnabhushana Sundara Dhare , Sira Para Chandra Mukuta Shrringare |5|

Tina Netra Do Bhuja Nrinala , Dhare Mudgara Pasha Karala |6|

Bhairava Karem Sada Sevarkai , Siddha Kama Saba Vighna Narsai |7|

Tuma Hatasha Ka Nipata Sahara, Kare Akinchana Arikala Dhara |8|

Tuma Kali Tara Bhavaneshi , Tripura Sundari Bhairavi Veshi |9|

Chhinnabhala Dhuma Matangi, Gayatri Tuma Bagala Rangi |10|

Sakala Shaktiyam Tuma Mem Sajem, Hlim Bija Ke Bija Birajem |11|

Dushta Stambhana Arikula Kilana, Marana Vashikarana Sammohana |12|

Dushtochchatana Karaka Mata, Ari Jivha Kilaka Saghata |13|

Sadhaka Ke Vipati Ki Trata, Namo Mahamaya Prakhyata |14|

Mudgara Shila Liye Ati Bhari, Pretasana Para Kiye Savari |15|

Tina Loka Dasa Disha Bhavani, Bicharahu Tuma Jana Hita Kalyani |16|

Ari Arishta Soche Jo Jana Ko, Buddhi Nashakara Kilaka Tana Ko |17|

Hatha Pamva Bandhahum Tuma Take, Hanahu Jibha Bicha Mudgara Bake |18|

Chorom Ka Jaba Sankata Ave, Rana Mem Ripuom Se Ghira Jave |19|

Anala Anila Biplava Ghaharave, Vada Vivada Na Nirnaya Pave |20|

Mutha Adi Abhicharana Sankata, Rajabhiti Apatti Sannikata |21|

Dhyana Karata Saba Kashta Nasave, Bhuta Preta Na Badha Ave |22|

Sumirata Rajadvara Bandha Jave, Sabha Bicha Stambhavana Chhave |23|

Naga Sarpa Brichshrikadi Bhayankara, Khala Vihanga Bhagahim Saba Satvara |24|

Sarva Roga Ki Nashana Hari, Arikula Mulochchatana Kari |25|

Stri Purusha Raja Sammohaka, Namo Namo Pitambara Sohaka |26|

Tumako Sada Kubera Manavem, Shri Sanriddhi Suyasha Nita Gavem |27|

Shakti Shaurya Ki Tunhim Vidhata, Duhkha Daridra Vinashaka Mata |28|

Yasha Aishvarya Siddhi Ki Data, Shatru Nashini Vijaya Pradata |29|

Pitambara Namo Kalyani, Namo Matu Bagala Maharani |30|

Jo Tumako Sumarai Chitarlai , Yoga Kshema Se Karo Sarhai |31|

Apatti Jana Ki Turata Nivaro, Adhi Vyadhi Sankata Saba Taro |32|

Puja Vidhi Nahim Janata Tunhari, Artha Na Akhara Karahum Nihori |33|

Maim Kuputra Ati Nivala Upaya, Hatha Jor Sharanagata Aya |34|

Jaga Mem Kevala Tunhim Sahara, Sare Sankata Karahum Nivara |35|

Namo Mahadevi He Mata, Pitambara Namo Sukhadata |36|

Saunya Rupa Dhara Banati Mata, Sukha Sampatti Suyasha Ki Data |37|

Raudra Rupa Dhara Shatru Sanharo, Ari Jivha Mem Mudgara Maro |38|

Namo Mahavidya Agara, Adi Shakti Sundari Apara |39|

Ari Bhanjaka Vipatti Ki Trata, Daya Karo Pitambari Mata |40|

।। Doha ।।

Riddhi Siddhi Data Tunhim, Ari Samula Kula Kala|

Meri Saba Badha Haro, Mam Bagale Tatkala||

।। Iti Shree Maa Baglamukhi Chalisa path Samapta ।।

Meaning of Maa Baglamukhi

The word Baglamukhi is made up of two words, “Bagla” and “Mukhi“. The word Bagla is a corruption of Wagla (bridle). The name Bagla is made up of three letters. VA, GA, LA; The letter ‘VA’ refers to Varuni, the letter ‘GA’ refers to Siddhida and the letter ‘LA’ refers to the earth. Therefore, due to the supernatural beauty and erectile power of the mother, she got this name.

The Goddess has 108 names. In North India, Maa Bagalamukhi is known as Pitambara. Pitambara means, the goddess who is related to yellow or golden color.

The place of manifestation of Baglamukhi Devi is believed to be in the Saurashtra region of Gujarat. It is said that they were manifested by turmeric-colored water. Due to the yellow color of turmeric, she is also called Pitambara Devi.

According to another belief, the appearance of the goddess is related to Lord Vishnu. As a result, the goddess is endowed with sattva qualities and belongs to the Vaishnava sect. But, in some other circumstances, the goddess is also associated with the tamasic quality.

Maa Baglamukhi is one of the ten forms of Goddess. Pitambara Maa Bagalamukhi is Ashtamahavidya. By worshiping them both Riddhis (Wealth, Good Fortune, Prosperity) and Siddhi (Supernatural Powers or spiritual Growth) are obtained.