Baglamukhi-Mata-Manta-its-Meaning

Baglamukhi Mata Mantra, What is Baglamukhi Mata Mantra

Om Hleem Bagala-mukhi sarva dushtanam vacham mukham padam stambhay jeevhwam keelaye buddhim vinashaya hleem om swaha